Teated

euro

AVATUD ÕPPETEGEVUS UUTE ÕPPIJATE MEELITAMISEKS JA KOOLI MAINE TÕSTMISEKS PIIRKONNA ELANIKE SEAS
14. – 21. oktoobril toimub traditsiooniline täiskasvanud õppija nädal (TÕN), mida koordineerib ETKA Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. TÕN-i raames toimub erinevates Eestimaa paikades arvukalt täiskasvanuharidust populariseerivaid ning õppimisvõimalusi tutvustavaid tegevusi. Tähistatakse elukestvas õppes osalemist ja tunnustatakse inimeste ja organisatsioonide õppimisalaseid saavutusi.
Rohkem infot TÕN 16 kohta leiad siit http://www.andras.ee/client/default.asp?wa_id=1699&wa_id_key


17.10.2016 kell 16.00 Narva Täiskasvanute Koolis TÕN-i ja projekti „Teisel ringil targaks Ida-Virumaal“ raames toimub ringlaud teemal „Täiskasvanute õppimisvõimalused
Üritusest võtavad osa Eesti Töötukassa, õppenõustamis- ja karjääriteenuseid pakkuva keskuse „Rajaleidja“, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse, MTÜ Uus Sild, OÜ Sotsiaalne Õppekeskus, учебного ценра WestWeld Consult OÜ ja Narva Täiskasvanute Kooli esindajad.
Üritus toimub vene keeles. Osalemine ürituses on kõigile tasuta.

ÕPIOSKUSI ARENDAV KOOLITUS
16.09.; 23.09.; 30.09; 07.10; 14.10 toimub VitaTiim hoones (Tuleviku 7, I korrus) õpioskusi arendav koolitus õpilastele. Täpne jakava asub siin.

euro

Narva Täiskasvanute Kooli projekt “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal”, mille eesmärgiks on jõuda haridustee katkestanud täiskasvanuteni ning toetada neid õpingute edukal lõpetamisel põhi- või üldkeskhariduses, sai toetust Euroopa sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine” tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine” taotlusvoorus.
Narva Täiskasvanute Kooli projekti “Teisel ringil targaks Ida-Virumaal” põhieesmärgid on Narva Täiskasvanute Kooli õppijate ja kooli lõpetajate arvu suurendamine 25 % võrra ning õpingu katkestamiste vähendamine kuni 25%. Projekti tulemusena töötatakse välja ja testitakse uus mudel õppetöö õppijakeskseks ja paindlikumaks muutmiseks. Projekti raames toimub uute tugiteenuste ja kursuste väljatöötamine, e-keskkonna loomine.

euro

Riik kutsub täiskasvanuid tagasi kooli – eesmärk on tuua haridustee katkestanud täiskasvanud tagasi põhiharidust või üldkeskharidust omandama ja võimaldada neil õpingud edukalt lõpetada.

Kokku enam kui 2,6 miljonit eurot toetust saanud projektidega pakutakse kooli naasvatele täiskasvanutele õppimisoskusi arendavaid koolitusi ja lisa- või tasanduskursusi erinevates õppeainetes, olulisel kohal on ka õppijate nõustamine ja individuaalne juhendamine.
Oluline on muuta õppimine võimalikult paindlikuks, mistõttu pakutakse ka e-õppe kursusi ning vajadusel ka lastehoiuteenust. „Teisel ringil targaks“ nimelised projektid viiakse ellu koostöös kohalike ettevõtete, Töötukassa ning Rajaleidja keskustega.

„Kuna meie hulgas on suur hulk täiskasvanuid, kes võiksid õppimise juurde tagasi pöörduda ning oma konkurentsivõimet parandada, siis projektidega pakutakse neile häid võimalusi seda teha,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Terje Haidak.
Projektidega alustatakse üle Eesti: Pärnu Täiskasvanute Gümnaasiumi, Rapla Vallavalitsuse, Tartu Täiskasvanute Gümnaasiumi, Viljandi Linnavalitsuse, Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi, Audentese e-gümnaasiumi, Narva Täiskasvanute Kooli, Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli, Haapsalu Täiskasvanute Gümnaasiumi, Valga Linnavalitsuse, Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi, Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumi, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi, Paide Täiskasvanute Keskkooli, Rakvere Täiskasvanute Gümnaasiumi ja Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasiumi koordineerimisel.
Taust

Euroopa sotsiaalfondi meetme „Täiskasvanud elanikkonna kompetentside arendamine” tegevuse „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise toetamine” taotlusvoorus said toetust 16 projekti, mille eesmärgiks on jõuda haridustee katkestanud täiskasvanuteni ning toetada neid õpingute edukal lõpetamisel põhi- või üldkeskhariduses.
Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse programmi raames toimunud taotlusvooru viis läbi sihtasutus Innove. Toetuse saajate nimekiri on leitav Innove kodulehelt: http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/toetatud.
Infoallikas: https://www.hm.ee/et/uudised/taiskasvanute-tagasitoomiseks-kooli-sai-toetust-16-projekti-ule-eesti.